مداليوم مبل سلطنتي

تمام چوب راش منبت دست تمام
ورق طلاكوب شده با پوشش پلي ارتان
و پارچه ترك