مدل روژان تمام چوب توسكا

پارچه يزد گرم بالا جلو مبلي
گرد پركار كلاف اصلي پشت پايه منبت